• Home
  • Privacy and Cookie Policy

Privacy en Cookie Policy

German and English version below


 

Nederlands

PRIVACY POLICY

 

Fashion Deals Trading (FDT) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. FDT zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

FDT gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te kunnen leveren:

Als u een bestelling plaatst bij Fashion Deals Trading hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het bestellen op onze site zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u via onze e-mailmarketing provider Mailchimp te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@fashiondealstrading.nl. Of u schrijft zichzelf direct uit bij Mailchimp door onderaan één van onze e-mails ‘’uitschrijven’’ te kiezen.

Als u bij ons een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

FDT verkoopt uw gegevens niet

FDT zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Fashion Deals Trading

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw FDT-account raadpleegt, worden uw gegevens beveiligd door middel van geavanceerde encryptie technieken, te weten Advanced Encryption Standard (AES-256) en Secure Hash Algorithm (SHA-256). Uw gegevens worden zo te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om [het gebruik van onze webwinkel te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden]. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt [en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren]. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van FDT, dan kunt u een e-mail sturen naar info@fashiondealstrading.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. verkoopt uw gegevens niet

FDT zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Fashion Deals Trading

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Fashionforless.nl-account raadpleegt, worden uw gegevens beveiligd door middel van geavanceerde encryptie technieken, te weten Advanced Encryption Standard (AES-256) en Secure Hash Algorithm (SHA-256). Uw gegevens worden zo te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld.

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van FDT, dan kunt u een e-mail sturen naar info@fashiondealstrading.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.


English

PRIVACY POLICY

 

Fashion Deals Trading (FDT) respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is always treated confidentially. We use your data to process the orders as quickly and easily as possible. For the rest, we will only use this data with your permission. FDT will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order.

FDT uses the collected data to provide its customers with the following services:

If you place an order with Fashion Deals Trading we need your name, e-mail address, delivery address and payment details to process your order and to keep you informed of its progress.

To make ordering on our site as pleasant as possible, we store with your permission your personal details and the details regarding your order and the use of our services.

With your permission, we use your data to inform you via e-mail marketing provider Mailchimp about the development of the website and about special offers and promotions. If you no longer appreciate this, you can let us know by sending an email to info@fashiondealstrading.nl. Or you can unsubscribe directly from Mailchimp by choosing "unsubscribe" at the bottom of our e-mails.

If you create an account with us, we will store your data on a secure server. In your account we store information such as your name and address, telephone number, e-mail address, delivery and payment details, so that you do not have to enter this with every new order.

Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop and improve our site.

 

FDT does not sell your information

FDT will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data.

 

Your personal information is safe with Fashion Deals Trading

We appreciate the trust you place in us and we will therefore handle your data with the utmost care. When you place an order or consult your FDT account, your data is protected by advanced encryption techniques, namely Advanced Encryption Standard (AES-256) and Secure Hash Algorithm (SHA-256). Your data will be protected and treated confidentially at all times.

  

Cookies

We make use of cookies on this website. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website [and / or Flash applications] and is stored by your browser on your computer's hard drive.

We use cookies to [facilitate the use of our web store / facilitate logging into our website / remember your settings and preferences]. You can disable these cookies via your browser [or via your profile page] but this can negatively affect the functioning of our website.

We also place cookies on your computer to prevent you from seeing a certain advertisement too often [and to record the number of times an advertisement is displayed]. These cookies are not linked to a profile about you.

A cookie from the American company Google is placed via our website as part of the "Analytics" service. We use this service to keep track of and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or insofar as third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this.

The information that Google collects is made anonymous as much as possible. Your IP address is explicitly not given. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States.

If you have any questions about the Privacy Policy of FDT, you can send an email to info@fashiondealstrading.nl. Our customer service will help you further if you need information about your data or if you want to change it. In case changes to our Privacy Policy are necessary, you will always find the most recent information on this page. does not sell your information

FDT will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data.

 

Your personal information is safe with Fashion Deals Trading

We appreciate the trust you place in us and we will therefore handle your data with the utmost care. When you place an order or consult your Fashionforless.nl account, your data is protected by advanced encryption techniques, namely Advanced Encryption Standard (AES-256) and Secure Hash Algorithm (SHA-256). Your data will be protected and treated confidentially at all times.

 

If you have any questions about the Privacy Policy of FDT, you can send an email to info@fashiondealstrading.nl. Our customer service will help you further if you need information about your data or if you want to change it. In case changes to our Privacy Policy are necessary, you will always find the most recent information on this page.


Deutsch

DATENSCHUTZ

 

Fashion Deals Trading (FDT) respektiert die Privatsphäre aller Nutzer seiner Website und stellt sicher, dass die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten stets vertraulich behandelt werden. Wir verwenden Ihre Daten, um die Bestellungen so schnell und einfach wie möglich zu bearbeiten. Im Übrigen verwenden wir diese Daten nur mit Ihrer Erlaubnis. FDT wird Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen und nur an Dritte weitergeben, die an der Bearbeitung Ihrer Bestellung beteiligt sind.

FDT verwendet die gesammelten Daten, um seinen Kunden die folgenden Dienstleistungen anzubieten:

Wenn Sie eine Bestellung bei Fashion Deals Trading aufgeben, benötigen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Lieferadresse und Ihre Zahlungsdaten, um Ihre Bestellung zu bearbeiten und Sie über den Fortschritt der Bestellung auf dem Laufenden zu halten.

Um die Bestellung auf unserer Website so angenehm wie möglich zu gestalten, speichern wir mit Ihrer Erlaubnis Ihre persönlichen Daten sowie die Details zu Ihrer Bestellung und der Nutzung unserer Dienste.

Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir Ihre Daten, um Sie über den E-Mail-Marketing-Anbieter Mailchimp über die Entwicklung der Website sowie über Sonderangebote und Werbeaktionen zu informieren. Wenn Sie dies nicht mehr zu schätzen wissen, können Sie uns dies per E-Mail an info@fashiondealstrading.nl mitteilen. Oder Sie können sich direkt von Mailchimp abmelden, indem Sie unten in unseren E-Mails auf "Abmelden" klicken.

Wenn Sie ein Konto bei uns einrichten, speichern wir Ihre Daten auf einem sicheren Server. In Ihrem Konto speichern wir Informationen wie Ihren Namen und Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Liefer- und Zahlungsdaten, damit Sie diese nicht bei jeder neuen Bestellung neu eingeben müssen.

Informationen über die Nutzung unserer Website und das Feedback unserer Besucher helfen uns, unsere Website weiterzuentwickeln und zu verbessern.

 

FDT verkauft Ihre Informationen nicht

FDT wird Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen und nur an Dritte weitergeben, die an der Bearbeitung Ihrer Bestellung beteiligt sind. Unsere Mitarbeiter und von uns beauftragte Dritte sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu wahren.

 

Ihre persönlichen Daten sind bei Fashion Deals Trading sicher

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und werden Ihre Daten daher mit größter Sorgfalt behandeln. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben oder Ihr FDT-Konto konsultieren, werden Ihre Daten durch fortschrittliche Verschlüsselungstechniken geschützt, nämlich Advanced Encryption Standard (AES-256) und Secure Hash Algorithm (SHA-256). Ihre Daten werden jederzeit geschützt und vertraulich behandelt.

  

Kekse

Wir verwenden Cookies auf dieser Website. Ein Cookie ist eine einfache kleine Datei, die zusammen mit den Seiten dieser Website [und / oder Flash-Anwendungen] gesendet und von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird.

Wir verwenden Cookies, um [die Nutzung unseres Webshops zu erleichtern / die Anmeldung auf unserer Website zu erleichtern / Ihre Einstellungen und Präferenzen zu speichern]. Sie können diese Cookies über Ihren Browser [oder über Ihre Profilseite] deaktivieren, was sich jedoch negativ auf die Funktionsweise unserer Website auswirken kann.

Wir platzieren auch Cookies auf Ihrem Computer, um zu verhindern, dass Sie eine bestimmte Werbung zu oft sehen [und um die Häufigkeit der Schaltung einer Werbung aufzuzeichnen]. Diese Cookies sind nicht mit einem Profil über Sie verknüpft.

Ein Cookie der amerikanischen Firma Google wird über unsere Website im Rahmen des Dienstes "Analytics" abgelegt. Wir nutzen diesen Service, um zu verfolgen und Berichte darüber zu erhalten, wie Besucher die Website nutzen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Wir haben darauf keinen Einfluss.

Die Informationen, die Google sammelt, werden so weit wie möglich anonymisiert. Ihre IP-Adresse wird ausdrücklich nicht angegeben. Die Informationen werden von Google an Server in den USA übertragen und dort gespeichert.

Wenn Sie Fragen zur Datenschutzrichtlinie von FDT haben, senden Sie eine E-Mail an info@fashiondealstrading.nl. Unser Kundenservice hilft Ihnen weiter, wenn Sie Informationen zu Ihren Daten benötigen oder diese ändern möchten. Sollten Änderungen an unseren Datenschutzbestimmungen erforderlich sein, finden Sie auf dieser Seite immer die aktuellsten Informationen. verkauft Ihre Informationen nicht

FDT wird Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen und nur an Dritte weitergeben, die an der Bearbeitung Ihrer Bestellung beteiligt sind. Unsere Mitarbeiter und von uns beauftragte Dritte sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu wahren.

 

Ihre persönlichen Daten sind bei Fashion Deals Trading sicher

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und werden Ihre Daten daher mit größter Sorgfalt behandeln. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben oder Ihr Fashionforless.nl-Konto konsultieren, werden Ihre Daten durch fortschrittliche Verschlüsselungstechniken geschützt, nämlich Advanced Encryption Standard (AES-256) und Secure Hash Algorithm (SHA-256). Ihre Daten werden jederzeit geschützt und vertraulich behandelt.

 

Wenn Sie Fragen zur Datenschutzrichtlinie von FDT haben, senden Sie eine E-Mail an info@fashiondealstrading.nl. Unser Kundenservice hilft Ihnen weiter, wenn Sie Informationen zu Ihren Daten benötigen oder diese ändern möchten. Sollten Änderungen an unseren Datenschutzbestimmungen erforderlich sein, finden Sie auf dieser Seite immer die aktuellsten Informationen.